تصویر زمینه های پیش فرض احتمالی اوبونتو ۱۳.۰۴


سید حسین اسلامی نژاد اخبار اوبونتو بهم ۱۳۹۱ ۲۹

در حالی که دو هفته تا پایان رای گیری برای انتخاب تصاویر زمینه پیش فرض اوبونتو ۱۳.۰۴ باقی مانده تصاویر زیر تا کنون بیشترین امتیاز را کسب رده اندبرچسب ها :