Arch+Raspberry pi قسمت دوم


قسمت دوم آموزش نصب توزیع آرچ بر روی رزبری پای.  

  Arch+Raspberry pi قسمت اول


آموزش نصب توزیع آرچ بر روی رزبری پای نسل اول مدل +B (قسمت اول)